Projekt „Szkoła w Chechle – uczymy się i rozwijamy”

PLAKAT-page-001

 

Znalezione obrazy dla zapytania rpo slaskie

„Szkoła w Chechle – uczymy się i rozwijamy!”

 

Projekt „Szkoła w Chechle – uczymy się i rozwijamy!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizowany dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Cel główny projektu:

Wdrożenie w Szkole Podstawowej w Chechle kompleksowego programu wspomagającego szkołę we wzroście kompetencji kluczowych wśród minimum 39 uczniów z minimum 45 (22 Dziewczynek, 23 Chłopców) objętych wsparciem w projekcie oraz nabycie kompetencji zawodowych w zakresie pedagogiki specjalnej przez 7 nauczycieli (7 Kobiet) ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, wycieczkach edukacyjnych, szkoleniach do 31.07.2019 r.

Oferta projektu:

Zadanie 1. Zajęcia logopedyczne

Zadanie 2. Zajęcia z przedsiębiorczości

Zadanie 3. Zajęcia z języka angielskiego

Zadanie 4. Matematyka dla wszystkich – klasy I-VIII

Zadanie 5. Wycieczki edukacyjne

Zadanie 6. Zajęcia TIK (uczniowie i nauczyciele)

Zadanie 7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Zadanie 8. Szkolenia dla nauczycieli – pedagogika specjalna

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowią 52 osoby, w tym 45 uczniów (23 dziewczynki, 22 chłopców) oraz 7 nauczycieli (7kobiet) ze Szkoły Podstawowej w Chechle.

Rekrutacja:

Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go Koordynatorowi szkolnemu. Formularz uczniów niepełnoletnich wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny. Termin naboru: wrzesień 2018 r.

Kryteria formalne (dot. uczniów):

  • uczeń Szkoły Podstawowej w Chechle.

Kryteria pierwszeństwa (dot. uczniów):

  • uczeń z niskim poziomem ocen z matematyki (+10 pkt.).

Weryfikacja: opinia nauczyciela i/lub świadectwo

Kryteria formalne (dot. nauczycieli):

  • nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chechle.

Kryteria pierwszeństwa (dot. nauczycieli):

  • nauczyciel klas I-III (+10 pkt.);
  • nauczyciel przyrody (+10 pkt.);
  • nauczyciel matematyki (+10 pkt.);
  • nauczyciel logopedii (+10 pkt.).

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.08.2018 r.–31.07.2019 r.

Efekty projektu:

  1. Wzrost kompetencji zawodowych w zakresie pedagogiki specjalnej przez 7 nauczycieli.
  2. Wzrost kompetencji kluczowych u minimum 39 uczniów/uczennic.

Biuro projektu:

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Chechle
ul. Szkolna 1, 44-172 Chechło
tel. 32 610 02 80

E-mail – chechlo2013@wp.pl

www.spchechlo.edu.pl/

Wartość dofinansowania z UE: 162 146,09 zł

REGULAMIN REKRUTACJI

KARTA ZGŁOSZENIOWA NAUCZYCIEL

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZEŃ

Oświadczenie uczestnika projektu

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU – nauczyciel

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU – uczeń

Deklaracja uczestnictwa nauczyciela

Oświadczenie ucznia i rodzica

Opinia nauczyciela matematyki

Zaświadczenie_o_zatrudnieniu

……………………………………………………………………………………………

Czas wakacji przynosi rożne niespodzianki. Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle przyniósł informację o otrzymaniu dofinansowania w wysokości ponad 160 tyś. złotych na działania edukacyjne i sprzęt do pracowni komputerowej.

Środki na realizację projektu pod nazwą „Szkoła w Chechle – uczymy się i rozwijamy” pochodzą                   z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek na jego realizację został złożony w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego dla Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w 2017 roku. Po długim czasie oczekiwania i procesie negocjacji udało się otrzymać dofinansowanie.

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów objętych wsparciem w projekcie oraz nabycie kompetencji zawodowych w zakresie pedagogiki specjalnej przez pracowników placówki.

Uczniowie placówki będą mieli przez cały rok szkolny 2018/2019 możliwość skorzystania z bezpłatnych zajęć z: j. angielskiego, matematyki, zajęć komputerowych jak również z zajęć z zakresu przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego i spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. Dodatkowo uczniowie skorzystają z bezpłatnych wycieczek edukacyjnych. Pracownicy będą mogli skorzystać z bezpłatnego wsparcia w postaci szkoleń i warsztatów. Ponadto sala komputerowa szkoły zostanie wyposażona w tablicę interaktywną, projektor, komplety słuchawek, myszy i klawiatur dla wszystkich uczniów.

„Jesteśmy jedyną szkołą podstawową w powicie gliwickim, prowadzoną przez inny organ prowadzący tj. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło. Z uwagi  na ograniczone środki otrzymywane z budżetu gminy Rudziniec, staramy się szukać innych źródeł finansowania. Fakt, nie zawsze się udaje. Trzeba jednak wierzyć i poszukiwać różnych możliwości. Mam przyjemność kierowania fantastycznym zespołem pracowników, z którym wspólnie staramy się wpływać na rozwój naszych wspaniałych uczniów przedszkola i szkoły. To oni napędzają Nas do efektywniejszej pracy i wytężonych poszukiwań innowacyjnych rozwiązań!

Regina Wieczorek

Comments are closed.