Szkolny Wolontariat


SZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WOLONTARIAT
NA RZECZ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I LOKALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W CHECHLE

1. Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane 3 punkty w rekrutacji do szkoły
ponadpodstawowej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie
wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego.

2. Uczeń może uzyskać w/w punkty pod warunkiem systematycznej pracy w ramach
wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego w wymiarze: co
najmniej 30 godzin na przestrzeni w/w etapu edukacyjnego, godziny mogą być sumowane
z poszczególnych lat działalności.

3. Uczeń może realizować w/w godziny uczestnicząc w działaniach Szkolnego Koła
Wolontariatu działającego przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle. Przepracowane godziny odnotowuje się w Karcie Aktywności Wolontariusza (załącznik nr 1).

4. Uczeń może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru,
placówki/instytucji, w pomoc którym mógłby się zaangażować i realizować zadania
wolontariusza poza szkołą.


5. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany starać się o udokumentowanie tego faktu na swojej Karcie Aktywności Wolontariusza (załącznik nr 1).

6. Punkty przyznaje Koordynator Szkolnego Koła Wolontariat, który może zasięgnąć opinii
opiekuna Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy, trenera.


REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU


§ 1 Postanowienia ogólne


1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,
wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

2. Wolontariusz:

a) to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;

b) uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna;

c) może podejmować pracę wolontariacką w wymiarze, który nie utrudni mu nauki o pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;

d) kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;

e) wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;

f) systematycznie uczestniczy w spotkaniach i warsztatach wolontariuszy;

g) stara się aktywnie włączyć w działania na rzecz innych oraz wykorzystując swoje
zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;

h) swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją
szkołę oraz być przykładem dla innych;

i) może zostać wykluczony z działań za niewywiązywanie się ze zobowiązań wolontariusza
Szkolnego Koła Wolontariatu (zwanego dalej SKW) * * O skreśleniu z listy wolontariuszy decyduje koordynator SKW.

3. W Szkolnym Kole Wolontariatu może uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wiek.
Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę
rodzica lub opiekuna na działanie w Wolontariacie.

4. Szkolny Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą
pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska,
inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego
typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.


5. Opiekę nad Kołem sprawuje Dyrektor Szkoły (zwany Koordynatorem), który czuwa nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzi pracę formacyjną członków Koła, opierając się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.


§ 2 Cele Szkolnego Koła Wolontariatu

1. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu;

2. angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;

3.promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych,
empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;

4.organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej,
kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym

5.tworzenie przestrzeni dla służby wolontariackiej poprzez organizowanie konkretnych
sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;

6. promowanie w środowisku lokalnym akcji wolontariackich;

7. promowanie idei wolontariatu;

8.prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do
włączenia się do akcji niesienia pomocy;

9.angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o
charakterze charytatywnym.

§ 3 Prawa wolontariusza


1. prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;
2. prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu
Szkolnego;

3. prawo do otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego
posługą;
4. prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej pracy;

5. prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu, uprzedzając odpowiednio wcześniej
koordynatora Wolontariatu Szkolnego.


§ 4 Obowiązki wolontariusza
1. systematycznie uczestniczyć w spotkaniach Koła Wolontariatu;
2. respektować zasady i cele Szkolnego Wolontariatu takie jak:
a) zasada sumienności w podejmowanych działaniach;
b) zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem;
c) zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;
d) zasada troski o los słabszych; e) zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości;
f) zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły.


§ 5 Nagradzanie wolontariuszy


1. Formy nagradzania:
a) wyrażenie uznania słownego;
b) pochwała na forum szkoły;
c) umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej;
d) wręczanie listów pochwalnych i dyplomów oraz nagród rzeczowych.

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności
wolontariusza.


3. Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć przyznane
dodatkowe punkty z zachowania na koniec każdego półrocza (Szkolny Koordynator
konsultuje sprawę z wychowawcą ucznia).


4. Uczeń, który nie jest wolontariuszem a bierze aktywny udział w zbiórkach i akcjach
charytatywnych, może otrzymać dodatkowe punkty z zachowania na koniec każdego półrocza
(Szkolny Koordynator konsultuje sprawę z wychowawcą ucznia).


5. Uczniowie otrzymują punkty za działalność wolontaryjną na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej.

§ 6 Działalność informacyjna


a) strona internetowa szkoły;

b) strona na szkolnym portalu społecznościowym;
c) w wyjątkowych sytuacja (np. pandemia COVID-19) grupa w Classroom i spotkania na
platformie Google Meet, Zoom, itp.;

d) e-dziennik;

e) informacje na tablicy informacyjnej Szkolnego Koła Wolontariatu;

f) plakaty okazjonalne na terenie szkoły.

Comments are closed.